Wbrew swojej nazwie, usługi księgowe to nie są tylko czynności związane z prowadzeniem bieżącej ewidencji księgowej. Składa się na nie wiele czynności, takich jak:
* prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników i płatników, na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowej, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
* okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji, w powiązaniu z ewidencją komputerową, rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
* wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
* sporządzania sprawozdań finansowych, zeznań rocznych, deklaracji VAT, ustalanie zaliczek w podatku dochodowym, miesięcznych lub kwartalnych, innych zobowiązań publicznoprawnych,
* dostarczanie powyższych sprawozdań i deklaracji w ustawowych terminach do właściwych urzędów,
* gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, z zachowaniem bezpieczeństwa i poufności tej dokumentacji,
* poddanie badaniu i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą o rachunkowości,
* reprezentowanie podatnika przed organami państwowymi, w tym urzędem skarbowym,

Usługi księgowe dla naszych Klientów świadczą wyłącznie osoby posiadające ministerialny Certyfikat Księgowy, lub Świadectwo Kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów, uprawniające do usługowego prowadzenia rachunkowości.