Pojęcie doradztwa podatkowego jest powszechnie znane i zrozumiałe.

Czynności doradztwa podatkowego obejmują:
* udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie, porad, opinii i wyjaśnień w zakresie obowiązków i zobowiązań podatkowych,

Co ciekawe jest pewien zakres usług doradztwa podatkowego, który przenika się z usługami księgowymi, świadczonymi choćby w ramach działalności biura rachunkowego. Takimi czynnościami doradztwa podatkowego są między innymi:
* prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
* sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie,

Niewielu podatników zdaje sobie sprawę, że doradztwo podatkowe jest ściśle powiązane z szeroko rozumianym doradztwem gospodarczym.
Doradztwo gospodarcze ma zawsze powiązanie ze skutkami podatkowymi.
Opiniujemy umowy gospodarcze, handlowe, podpisywane przez naszych Klientów, pod kontem zagrożeń i skutków podatkowych.
Opiniujemy plany inwestycyjne Klienta, wspomagając go jednocześnie w opracowaniu biznesplanu.